Regulamin

 

 

Niniejszy regulamin odnosi się do strony autorskiej oraz sklepu autorskiego (internetowego) Agnieszki Czerwińskiej działających pod adresami:

agnieszkaczerwinska.pl

i-pisarz.pl

 

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (I-PISARZ.PL Agnieszka Czerwińska, Konin 62-510 ul. Nowy Dwór34 Numer NIP: 6653043911  Numer REGON: 520409726)

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

 

§1

 

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 4. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca sklep internetowy.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 7. Adres reklamacyjny:

I-PISARZ.PL Agnieszka Czerwińska

 Konin 62-510

ul. Nowy Dwór 34

 1. Sklep – serwis/sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę Agnieszkę Czerwińską pod adresem internetowym agnieszkaczerwinska.pl, i-pisarz.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 2. 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika
 3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, metodę płatności oraz sposób dostawy.
 10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 12. 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 13. 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

 

§2

Warunki ogólne

 

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Zastrzeżenie właściwości prawa polskiego nie ma zastosowania wobec Kupujących, wobec których przepisy powszechnie obowiązującego prawa regulują tę kwestię odmiennie.
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy zgodne z umową i wolne od wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z przyczyn technicznych leżących po obu stronach.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 9. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie ustalona indywidulanie z Klientem.
 10. Faktury elektronicznej wysłanej na wskazany adres e-mail po zrealizowaniu zamówienia.
 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem autorskim

 

 1. Adres Sprzedawcy: I-PISARZ.PL Agnieszka Czerwińska, Konin 62-510 ul. Nowy Dwór34 Numer NIP: 6653043911  Numer REGON: 520409726

Numer telefonu Sprzedawcy: 722 248 376

      Adres e-mail Sprzedawcy: kontaktagnieszkaczerwinska@gmail.com

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski 26 1050 1735 1000 0092 7367 5133

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie agnieszkaczerwinska.pl.

 

§4

Zasady zawarcia umowy, składania Zamówienia, realizacja

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 1. dodanie do koszyka produktu;
 2. wybór rodzaju dostawy;
 3. wybór rodzaju płatności;
 4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 6. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 1. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 2. Zawarcie umowy z Klientem następuję z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 7. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail.

 

§5

Oferowane dodatki autorskie

 

 1. Strony agnieszkaczerwinska.pl oraz i-pisarz.pl to strony autorskie poświęcone twórczości autorki. Klient ma możliwość zamówienia dodatkowych opcji personalizujących produkt:

a)dedykację autorską,

b)autograf autorski,

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji dotyczących spersonalizowanych produktów o których mowa w punkcie §5, punkt 1 a i 1 b. Spersonalizowanych produktów klient nie może zwrócić.

 

 

§6

Metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)Przesyłka kurierska,

b)Przesyłka paczkomatowa,

c)Odbiór osobisty

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b)Płatności elektroniczne

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w zakładce koszyku.

 

§7

Warunki reklamacji

 

1, Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni:

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówione rzeczy bez wad fizycznych, zmniejszających ich wartość lub użyteczność.

4.Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

5.Sprzedawca w ciągu 30 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

6.Warunki rozpatrzenia reklamacji:

a)poinformowanie Sprzedającego o zaistniałej sytuacji wraz z przedstawieniem dokumentacji zdjęciowej opisujący wady produktu.

b)Odesłanie wadliwych rzeczy wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres Sprzedającego: Agnieszka Czerwińska I-PISARZ.PL Ul. Nowy Dwór 34 62-510 Konin.

c)Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia rozpatrzenia reklamacji w pozytywny sposób w przypadku:

-definitywnej winy firmy przewozowej,

-zwrotu pełnowartościowego produktu,

-reklamacji spersonalizowanego produktu,

c)W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie – Sprzedawca może wymienić Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, zwrócić środki poniesione za zakupiony produkt.

Recenzje

05 maja 2024
Piszę, czytam i recenzuję książki dla Was czytelnicy. Na moim blogu znajdziesz tematykę poświęconą książką, rzeczywistości wydawniczej i wydarzeniom z mojego świata. Serdecznie dziękuję Ci za odwiedzenie mojej strony, mam
05 maja 2024
Piszę, czytam i recenzuję książki dla Was czytelnicy. Na moim blogu znajdziesz tematykę poświęconą książką, rzeczywistości wydawniczej i wydarzeniom z mojego świata. Serdecznie dziękuję Ci za odwiedzenie mojej strony, mam
05 maja 2024
Piszę, czytam i recenzuję książki dla Was czytelnicy. Na moim blogu znajdziesz tematykę poświęconą książką, rzeczywistości wydawniczej i wydarzeniom z mojego świata. Serdecznie dziękuję Ci za odwiedzenie mojej strony, mam

Więcej o wykreowanych światach

Więcej o wykreowanych światach

Kilka słów z zaplecza pisarskiego

 

Jak to się zaczęło?

 

Najczęściej bajki zaczynają się od słów: Za górami za lasami…. Jednakże mało kto zdaję sobie sprawę gdzie zaczyna się historia każdej baśni. Czy tylko w głowie autora a może jej historia ma odzwierciedlenie w prawdziwym życiu? Pisząc bajki dla dzieci czerpię inspirację z otoczenia, przeżyć a czasem i własnej wyobraźni. Tworząc bajki dla młodszej widowni sama czuję się jak dziecko i na moment opuszczam świat realny. Tak było w sytuacji bajki o Ignis – czarodziejce ognia, która i mnie zabrała do baśniowego królestwa w którym magia i magiczne istoty istniały i żyły razem z ludźmi. Bohaterka odsłoniła mi nie tylko nowy świat, lecz i potęgę ognia i poświęcenia. Gdy tylko opuściłam ten wymiar szybko zajęła się kolejnymi książkami i światami aż wreszcie podczas jednych świat Bożego narodzenia złoty słowik zainspirował mnie do stworzenia bajki o Magiczny Słowiku. Okres świąteczny jest pięknym czasem, lecz dla mnie zima to czas śmierci wielu zwierząt, które z powodu mrozów tracą życie. Powieść miała ukazywać i ukazuję prawdziwą wartość życzeń, tylko te szlachetne spełniają się w niezmiennej formie. W głowie natychmiast powstały kontynuuacją dotyczące Magicznego Słowika czyli Magiczne wakacje Słowika oraz Magiczny świat Słowika. Zupełnym przeciwieństwem jest historia o Przygodach kota Psota, która miała pełnić rolę książki rozrywkowej dla dzieci. Jednakże nie byłabym sobą gdybym jej nie zainspirowała przygód Psota moimi doświadczeniami ze zwierzętami i gromadą, która wtedy towarzyszył mi. Mam ogromny sentyment do tej serii ze względu na czas miniony, który już nie wróci. Dlatego również tworzę, aby zakotwiczyć chwile w czasie i mieć możliwość powrotu, zupełnie jakbym posiadała wehikuł czasu. Każda historia ma inny początek, inne przesłanie i zupełnie odmienny koniec. Którą ty wybierzesz zostawiam Tobie drogi czytelniku wybór.

Opis szczegółowy

 

Drogi czytelniku, w tym fragmencie opowiem nieco dokładniej o publikacji na jaką zwróciłeś uwagę. Magiczny Słowik to historia o magii, życzeniach i prawdziwych wartościach jakie każdy z nas powinien nauczyć się doceniać. Jeśli szukasz wartościowej książki z przesłaniem, to Magiczny Słowik będzie idealny. Pisząc powieść chciałam aby była kierowana dla dzieci, lecz jej przesłanie jest uniwersalne i gwarantuje, że zachwyci zarówno dzieci jak i dorosłych. Recenzji wielokroć przyrównują Magicznego Słowika do Opowieści Wigilijnej co osobiście mnie wzrusza i skłania do refleksji na ten temat.

Ciebie drogi czytelniku, serdecznie zapraszam do pociągu w którym właśnie Jasmine i jej brat Oliver jadą do dziadków, których poznają po raz pierwszy. Przed nimi święta pełne niezwykłych przygód. James oraz Sophia odsłonią przed dziećmi przeszłość ich ojca i tajemnicę rodu Andersonów pod postacią małego i nieznośnego Słowika, który jest ozdobą świąteczną… przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jednakże uważaj czego sobie przy nim życzysz, bo czasem może spełnić twoje życzenie niczym dżin.

Magiczny Słowik to pierwszy tom historii magicznej istoty uwięzionej w naszym świecie, która stara się wrócić do miejsca skąd przybyła a czwórka dzieci może mu w tym pomóc. Drugą częścią historii jest książka pod tytułem „Magiczne wakacje Słowika”, trzecia natomiast „Magiczny świat Słowika” w którym historia zostanie zamknięta, przynajmniej ta Słowika bo historia Andersonów trwa.

W powieści zachwyca również szata graficzna oraz topografia wyselekcjonowana specjalnie dla Magicznego Słowika ubrana w ramki, które mają za zadanie uszlachetnić całość.

Materiały dobrane zostały z troską o młodego czytelnika, stąd wybór padł na twardą oprawę, szyto-klejoną. Blok, czyli 96 stron grubego i szlachetnego papieru kreda matowa vantage silk 170g.  Każdy element został dopracowany z ogromną precyzją i pieczołowitością. Dzięki czemu mogę przedstawić Państwu wyjątkowy produkt spersonalizowany specjalnie dla Państwa.

Jako że odwiedziłeś stronę autorską, możesz tutaj zamówić każda ilość tytułu wzbogaconego o autograf lub dedykację autorką, pamiętaj jednak, że spersonalizowanej książki nie możesz już zwrócić.  Dziękuję, że odwiedziłeś moją stronę i mam nadzieję, że tutaj wrócisz.

Agnieszka

Czerwińska

Fragment

Fragment:

 

TRAIN TO THE TOWN OF ANDERSONSad ti mes would come when the white snow covers theground, if there wasn’t anybody around to enjoy it! Nochildren throwing snowballs or sledding, no snowmenwith carrot-sti ck noses, black hats and scarves. However,there is no shortage of peace in this crazy world, when it iscovered by a blanket of snow which hides the green grassand tree tops reaching for the sky above. Winter createsa picture like a master painter, even if they only have onecolour on their palett e. It doesn’t matt er to them if it’s thecolour of a person, a tree or a sleigh – this is a magical ti meof year! For centuries, it has fi lled people with a sense ofcalm and childlike joy. The frost that comes with the winterseason, is like an omen of the most important day of theyear – Christmas Eve; the one magical night in its purestform, to make your dreams come true. The magneti smof this night is so powerful, December was divided intothirty-one days. The closer it gets to Christmas Eve,the more potent the magic. This is a ti me of celebrati on,it sti rs a joyfulness in the hearts of grown-ups – just like intheir childhood memories from many years ago.This powerful magic we are talking about, is child magic!

But let’s go back in ti me a litt le, to the days of steamlocomoti ves. We start the book at a ti me when whitesnow brought more joy to adults and children. This is when a smartphone wasn’t as important as a woodensled. Just like it was in Anderson Town – sleepy and quiet.The city was named aft er its founder, James Anderson,who set up the largest shoe factory in the country. Notlong aft er, houses for workers began to appear nearby.Before anyone knew it, James Anderson brought sellersand arti sans to the prospering town. As the years passed,the town was built with stone streets and buzzing shops, a steeple church and a school.On a hill, not far away, overlooking the whole town was Anderson’s stone-built castle. It was larger than thefactory. It had numerous towers, deep bay windows at the bott om and charming dormer windows at the top.The pointed roofs on the towers resembled the type ofhats that elves wear at Christmas ti me. At night, withthe lights on, the elf-hat towers seemed like they had eyes.Today, those eyes were waiti ng for Jasmine and Oliver.The two grandchildren of James and Sophie Anderson,whom neither he nor his wife Sophie had ever seen.The questi on we should ask is, why?The reason, however, faded with the pages of historymany years ago. One lett er, one request or one gesture of good will would be enough to mend the past. 


 

 

Tytuł:

The Magic Nightingale 
Autor: Agnieszka Czerwińska 
Gatunek: Bajka, Baśń dla dzieci
Stron: 96
Oprawa: Twarda
Wydanie: Pierwsze - autorskie
ISBN: 978-83-965171-9-7
Wydawnictwo: I-PISARZ.PL 
Język: Angielski
Wymiary:  

 

 

Specyfikacja:

Zapytaj o produkt

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

The Magic Nightingale 

Cena: 75.00 PLN ZA SZT.

OPIS PRZEDMIOTU:

 

The Magic Nightingale

 

 

 

Be careful what you wish for, it may come through. Oliver and Jasmine got such a warning, after arriving in the town of Anderson. The kids will soon find out that real magic exists, but it can also play tricks on you. Along with their cousins, red-haired pixies, they will get a taste of their wishes in everyday life. Will they learn a lesson from this adventure? You’ll have to see for yourself!

 

 

tłumaczenie:

 

Magiczny Słowik

 

"Uważaj czego sobie życzysz, bo przypadkiem może się to spełnić – takie ostrzeżenie usłyszeli Oliver i Jasmine po przybyciu do miasteczka Anderson. Rodzeństwo wkrótce przekona się, że prawdziwa magia istnieje, lecz potrafi również płatać figle. Razem ze swoim kuzynostwem, rudymi skrzatami, zasmakują własnych pragnień w życiu codziennym. Czy wyciągną z tej przygody jakąś naukę? Przekonaj się sam."

 

BLOG

Agnieszka

Czerwińska

Agnieszka

Czerwińska