Regulamin

 

 

Niniejszy regulamin odnosi się do strony autorskiej oraz sklepu autorskiego (internetowego) Agnieszki Czerwińskiej działających pod adresami:

agnieszkaczerwinska.pl

i-pisarz.pl

 

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (I-PISARZ.PL Agnieszka Czerwińska, Konin 62-510 ul. Nowy Dwór34 Numer NIP: 6653043911  Numer REGON: 520409726)

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

 

§1

 

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 4. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca sklep internetowy.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 7. Adres reklamacyjny:

I-PISARZ.PL Agnieszka Czerwińska

 Konin 62-510

ul. Nowy Dwór 34

 1. Sklep – serwis/sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę Agnieszkę Czerwińską pod adresem internetowym agnieszkaczerwinska.pl, i-pisarz.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 2. 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika
 3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, metodę płatności oraz sposób dostawy.
 10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 12. 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 13. 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

 

§2

Warunki ogólne

 

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Zastrzeżenie właściwości prawa polskiego nie ma zastosowania wobec Kupujących, wobec których przepisy powszechnie obowiązującego prawa regulują tę kwestię odmiennie.
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy zgodne z umową i wolne od wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z przyczyn technicznych leżących po obu stronach.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 9. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie ustalona indywidulanie z Klientem.
 10. Faktury elektronicznej wysłanej na wskazany adres e-mail po zrealizowaniu zamówienia.
 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem autorskim

 

 1. Adres Sprzedawcy: I-PISARZ.PL Agnieszka Czerwińska, Konin 62-510 ul. Nowy Dwór34 Numer NIP: 6653043911  Numer REGON: 520409726

Numer telefonu Sprzedawcy: 722 248 376

      Adres e-mail Sprzedawcy: kontaktagnieszkaczerwinska@gmail.com

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski 26 1050 1735 1000 0092 7367 5133

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie agnieszkaczerwinska.pl.

 

§4

Zasady zawarcia umowy, składania Zamówienia, realizacja

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 1. dodanie do koszyka produktu;
 2. wybór rodzaju dostawy;
 3. wybór rodzaju płatności;
 4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 6. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 1. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 2. Zawarcie umowy z Klientem następuję z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 7. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail.

 

§5

Oferowane dodatki autorskie

 

 1. Strony agnieszkaczerwinska.pl oraz i-pisarz.pl to strony autorskie poświęcone twórczości autorki. Klient ma możliwość zamówienia dodatkowych opcji personalizujących produkt:

a)dedykację autorską,

b)autograf autorski,

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji dotyczących spersonalizowanych produktów o których mowa w punkcie §5, punkt 1 a i 1 b. Spersonalizowanych produktów klient nie może zwrócić.

 

 

§6

Metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)Przesyłka kurierska,

b)Przesyłka paczkomatowa,

c)Odbiór osobisty

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b)Płatności elektroniczne

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w zakładce koszyku.

 

§7

Warunki reklamacji

 

1, Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni:

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówione rzeczy bez wad fizycznych, zmniejszających ich wartość lub użyteczność.

4.Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

5.Sprzedawca w ciągu 30 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

6.Warunki rozpatrzenia reklamacji:

a)poinformowanie Sprzedającego o zaistniałej sytuacji wraz z przedstawieniem dokumentacji zdjęciowej opisujący wady produktu.

b)Odesłanie wadliwych rzeczy wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres Sprzedającego: Agnieszka Czerwińska I-PISARZ.PL Ul. Nowy Dwór 34 62-510 Konin.

c)Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia rozpatrzenia reklamacji w pozytywny sposób w przypadku:

-definitywnej winy firmy przewozowej,

-zwrotu pełnowartościowego produktu,

-reklamacji spersonalizowanego produktu,

c)W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie – Sprzedawca może wymienić Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, zwrócić środki poniesione za zakupiony produkt.

Recenzje

05 maja 2024
Piszę, czytam i recenzuję książki dla Was czytelnicy. Na moim blogu znajdziesz tematykę poświęconą książką, rzeczywistości wydawniczej i wydarzeniom z mojego świata. Serdecznie dziękuję Ci za odwiedzenie mojej strony, mam
05 maja 2024
Piszę, czytam i recenzuję książki dla Was czytelnicy. Na moim blogu znajdziesz tematykę poświęconą książką, rzeczywistości wydawniczej i wydarzeniom z mojego świata. Serdecznie dziękuję Ci za odwiedzenie mojej strony, mam
05 maja 2024
Piszę, czytam i recenzuję książki dla Was czytelnicy. Na moim blogu znajdziesz tematykę poświęconą książką, rzeczywistości wydawniczej i wydarzeniom z mojego świata. Serdecznie dziękuję Ci za odwiedzenie mojej strony, mam

Więcej o wykreowanych światach

Kilka słów z zaplecza pisarskiego

Jak to się zaczęło?

 

Pierwotna historia świata zaczyna się od Edenu, gdzie Bóg stworzył ludzi. Każdy mężczyzna połączony był z kobietą. Każdy Adam posiadał swoją Ewę a Ewa Adama.

Tworzyło to harmonię świata, która miała trwać po wsze czasy. Jednakże, gdzie jest ład musi istnieć i chaos. Jedna krnąbrna kobieta nie była zadowolona z życia w nudnym związku. Nie mogę się jej dziwić, może wylosował nudziarza. Niespokojna dusza czytaj kobieta poszukiwała więc spełnienia w innych ramionach, skąd była wypędzana aż pewnego razu znalazła przyjemność w ramionach innego. Oddała się morskim falą w objęcia, swojemu stwórcy i tak zburzyła ład. Jej wyczyn jest uznawany za grzech i sprowadzenie na ludzi samotności. Ale nie to było najgorsze. Definicją raju był porządek, który został zaburzony, nie tylko przez zdradę tej niespokojne duszy, ale znacznie gorsze następstwo. Owocem jej zdrady było dziecko, ale niezwykłe – w połowie kobieta w połowie ryba. Czyli Mireiia, zdrada Ewy przyczyniła się do narodzin diabła. Kobieta przypłaciła życiem jej przyjście na świat, lecz my ludzie płacimy znacznie gorszą cenę za jej grzech. Jesteśmy wodzeni przez wiedźmę morską.

 

I tak drogi czytelniku zaczyna się historia ludzi, dobra i zła, rodów o jakich wspomniałam wyżej i opowieści o niezwykłych kobietach, które dźwigać musza na swych barkach istotę świata i zabawy wiedźmy morskiej.

Zapraszam Cię do mojego świata wypełnionego magią, beztroską, przygodami i stworzeniami o jakich mogłeś tylko czytać legendy. Czytelniku przez ostatnie lata od roku 2012 budowałam świat piętnastu rodów rządzących przez wieki. Dziś oddaję ci go abyś mógł wejść do wykreowanej przeze mnie rzeczywistości, która zmieniała się za kaprysem Mireii – wiedźmy morskiej i odważnych wybrańców rodów. A oto piętnaście najważniejszych rodów:

 

Bedlington, Williams, Bodine, Temple, Raidver, Cartwright, de Valdasine, de Ralafferin,

de Geldinblade, Hernandez, Price, Morgan, Anderson, Campbel, Stewart,

 

Z którym z nich ty się utożsamisz? Wybór zostawiam Tobie – w trylogii odrodzenia, będziesz mieć przyjemność poznać ród Bedlingtonów na czele z jego ojcem i założycielem Duncanem Cyrusem Albertem Bedlingtonem. Spotkasz również naszego diabła – Mireiię, czyli wiedźmę morską a sam ród królewski, czyli Williamsowie wprowadzą nieco zamętu – w końcu jak na Williamsów przystało. Masz szczęście czytać jeszcze o losach bohaterów umieszczonych w naszych czasach, lecz czasy, światy i ludzie zmieniali się i zmieniać będą a bohaterowie moich wszystkich książek pozwolą ci poznać każdą z epok i rządzące w ten czas rodu. Czy jesteś na to gotów? Więcej informacji o książkach i wykreowanych przeze mnie światach znajdziesz w zakładce „wykreowane światy”, przyjemnej lektury.

Opis szczegółowy

Drogi czytelniku, w tym fragmencie opowiem nieco dokładniej o publikacji na jaką zwróciłeś uwagę. Trylogia odrodzenia opowiada niezwykłą historię o miłości, która potrafi przezwyciężyć śmierć, idei nie przebierającej w środkach, legendach żyjących pod naszymi stopami i życiu, które łudzi horrorem, lecz okaże się rajem. Czytelniku! Zapraszam cię serdecznie do świata Duncana Cyrusa Alberta Bedlingtona oraz naszej nieustraszonej Roxanne Bedlington. Historia zaczyna się jak każda inna poznajemy naszą główną bohaterkę dla której los nie był łaskawy. Roxanne jest księżniczką pochodzącą ze znamienitego rodu Bedlingtonów, ród ten należy do jednego z piętnastu rządzących światem. Jednak władza i pieniądze nie zawsze dają szczęście, ale pasja już tak. Urban exploration jest hobby, pasją i pracą dziewczyny – sławnej youtuberki. Pomaga jej ona uciec od trudnego życia nie tylko księżniczki, ale żony dla której małżeństwo jest więzieniem. Roxanne nie może mieć dzieci co sprawiło, że jeszcze bardziej oddaliła się od człowieka, którego poślubiła. Jak wielu z nas może się z nią utożsamić? Urbex daje jej możliwość ucieczki a nam spojrzenia na świat z innej perspektywy, pewnego dnia nasza bohaterka dostaje tajemniczy mail od nadawcy o inicjałach: DCAB. Wiadomość daje jej nową możliwość zwiedzenia zapomnianego miejsca a jest nim opuszczona fabryka farb. Nasza bohaterka długo nie myśli i szybko podejmuje decyzje o wyruszeniu, jednak niepokoi ją jedno zdarzenie, mail, który otrzymała zniknął. Czy usunęła go przypadkiem a może zawinił sprzęt, lub historia maila ma dalszą historię? O tym dowiecie się czytając historię. W świecie Roxanne w tym czasie grasuje zagadkowy porywacz nazwany przez dziennikarzy Kolekcjonerem ludzi. Mieszkańcy drąż na dźwięk jego przezwiska, panuję strach, że znów rozpocznie swe żniwa a nigdy nie wiadomo jaką grupę osób upatrzy sobie na cel. Naturalnie bohaterka szydzi z niego i nie lęka się przyszłości. Kolejnego dnia Roxanne wybrała się na wyprawę, razem z nią wchodzimy do świata poszukiwacza nieznanego, odkrywamy piękno i historię zatartą przez czas, lecz widzimy i niezwykłe okno tego co powstało. Naturalnie wyprawa nie obędzie się bez zdarzeń, które wbiją was w fotel, poczynając od odkrycia iż nie jest sama w fabryce, po obnażenie prawdy o tajemniczych zniknięciach dawnych pracownic spotyka nowego właściciela farbki: Henryka Teraza. Napędza on dziewczynie strachu, lecz i daję kopa energii do dalszej podróży. Roxanne ma plany odwiedzenia podziemi i je realizuje nie zważając na dziwne wydarzenie obok niej. Z pewnością siebie rodu Bedlingtonów udaje się w czeluści przyszłości. Już na początku dostrzega niepokojące zarysowania na ścianach przypominające zadrapania bestii, widzowie informują ją o cieniach przemykających w kamerach, lecz nasza bohaterka nieugięcie idzie przed siebie… tak nieugięcie, że spada na schodach i boleśnie ląduje w Przedsionku piekła. To właśnie tam dostrzega dawne więzienie, które łączy z historią rodów. Przez moment miała zamiar zawrócić, lecz pewna siła ciągnęła ją dalej do zwiedzania jakże zagadkowego miejsca. Początkowo ciekawość a potem kroki, które przeraziłby każdego znajdującego się w wydrążonych podziemiach tunelach. Gnana strachem bohaterka trafia do Sali, lecz nie lekcyjnej. Widok, który tam ujrzy mrozi krew w żyłach, makabra swe lico ukażę za pomocą odkrycia przed nią leża bestii naszego Kolekcjonera i setek a może tysięcy kobiet zawieszonych pod sufitem na hakach z których spuszczana jest krew. Za nim Roxanne jest wstanie zacząć działać mroczna postać zatyka jej usta a ona traci przytomność zapamiętując jedynie numer 3450. Czym jest dla niej ten numer? Kim okażę się kolekcjoner ludzi i jaki związek będzie mieć z jej porwaniem ród Bedlingtonów i jego założyciel? Zapraszam do lektury.

 

Trylogia odrodzenia bez wątpienia jest drapieżnym kryminałem z zarysowaniem wątków fantastycznych. Znajdziesz tutaj przemyślane postacie, dobrze zarysowaną fabułę i wartką akcję. Miesiącami budowała tło psychologiczne odpowiadające każdej postaci a wszystko zaczęło się od koszmaru sennego, którego byłam obserwatorem. Dziś dzięki zawiłością umysłu i niezwykłym snom możesz cieszyć się postacią i ich światem, tylko ostrzegam – trylogia ta uzależnia.

Intryguje również szata graficzna, która zmusza czytelnika do zgłębienia się w symbolikę zaprezentowanej typografii. Materiały dobrana zostały z dbałością o komfort użytkowania jak i wytrzymałość produktu. Każdy element został dopracowany z ogromną precyzją i pieczołowitością. Dzięki czemu mogę przedstawić Państwu wyjątkowy produkt spersonalizowany specjalnie dla Państwa.

Jako że odwiedziłeś stronę autorską, możesz tutaj zamówić każda ilość tytułu wzbogaconego o autograf lub dedykację autorką, pamiętaj jednak, że spersonalizowanej książki nie możesz już zwrócić. Dziękuję, że odwiedziłeś moją stronę i mam nadzieję, że tutaj wrócisz.

 

Uwaga:

 

Oferta nie obejmuje pudełka.

 

A teraz przedstawię blurby poszczególnych książek:

 

 

Przedsionek piekła

 

 

Ona - znudzona mężatka, miłośniczka urban explorer, youtuberka.

On - pierwszy z rodu Bedlingtonów, wampir, władca przedsionka piekła.

Ich świat zderza się, gdy Roxanne zostaje zwabiona tajemniczym mejlem do zwiedzenia podziemi starej fabryki.

Tam trafia do świata stworzonego przez wampira – eksperymentatora, twórcę, lekarza.

Zawieszona na haku, oznakowana gorącym prętem i poddawana licznym eksperymentom – Roxanne się nie podda.

Razem z Roxanne i Duncanem zwiedzamy podziemia, które z jednej strony okazują się przedsionkiem piekła, z drugiej zaś – przestrzenią, w której ona musi nauczyć się żyć.

Oprócz zderzenia się z bestialskimi eksperymentami, nie tylko na ludziach, dziewczyna trafia do świata bajkowego i magicznego, zaczarowanej podziemnej krainy stworzonej przez wampira.

Czy Roxanne spotka tam tylko śmiertelne niebezpieczeństwo?

 

Salon rozpusty

 

Ona – przyszła pani przedsionka piekła, zakochana kobieta, otulona mrokiem przeszłości.

On – twórca nowego świata, pół wampir, pół demon, tający sekret odrodzenia.

Minęło pięć lat od zwabienia Roxanne Bedlington do przedsionka piekła – królestwa Duncana.

Świat, który na początku wydawał się być dla niej okrutny i mroczny, odsłonił swoją niezwykłą i magiczną postać.

Znudzona życiem mężatka, miłośniczka urban exploration zaznała uczucia, którego się nie spodziewała. Przystojny wampir skradł jej serce i zabrał do salonu rozpusty.

Roxanne przez pięć lat przeobraziła się, w jej ciele narodził się demon, który namawia ją do okrucieństw sprawiających jej przyjemność, a niosących cierpienie, a nawet – śmierć. Czy wyzbyła się ludzkich uczuć na zawsze?

A może wewnątrz Roxanne kryje się potężniejsza istota? Mrok przeszłości dosięgnął naszą bohaterkę nawet w tych czasach. Ale to jeszcze nie koniec…

Zwabiona, przetrzymywana, torturowana – odnalazła swój dom w przedsionku piekła. Dom, który przez Złotowłosą, czyli Elizabeth Bedlington, opuściła. Została zmuszona, by porzucić ukochanego Duncana, w zamian znów poczuła zapach świeżego powietrza. W swojej dotychczasowej rzeczywistości musiała rozwikłać zagadkę, którą skrywał przed nią Duncan Cyrus Albert Bedlington.

 

Pokój nadziei

 

Ona – uwolniona z przedsionka piekła, zagubiona w dawnym świecie, wierna swojemu oprawcy.

On – nieludzki byt, barbarzyńca, ukrywający się za maską zbawcy świata.

Choć jej serce pękało i pragnęła powrotu do piekielnego świata, który nazywała swoim domem, zmuszona była wrócić do swojego życia. Jej celem stało się odkrycie sekretu, który przed nią skrywano.

Elizabeth, Camille oraz Blase zmusili Roxanne do ucieczki z podziemi, gdzie spędziła pięć lat.

Powrót księżniczki z rodu Bedlingtonów wzbudza ogromne zainteresowanie, szczególnie Theodore’a Galvina – detektywa szukającego Kolekcjonera ludzi, którym jest ukochany Roxanne.

Youtuberka powróci do dawnego życia, które okaże się tylko marną atrapą. Nie będzie mogła pogodzić z utratą ukochanego wampira i pomimo prób – nie wejdzie bez zaproszenia do przedsionka piekła.

Roxanne odkryje wreszcie tajemnicę związaną z numerem wypalonym na jej ciele, czyli 3450, oraz tę – którą skrywał wampir i ród Bedlingtonów.

Ukochany ją zdradzi, a jej wewnętrzy demon zmusi do czynów, których żałować będzie na zawsze.

Czy Roxanne ucieknie przed złem, które towarzyszyło jej od dnia narodzin?

 

 

 

 

Agnieszka

Czerwińska

Fragment

 

ROZDZIAŁ I Przedsionek piekła

 

Dwudziesty pierwszy wiek to czasy szybko rozwijającej się technologii. Przyrost nowinek technologicznych biegnie takim tempem, że większość społeczeństwa nie nadąża za premierami smartfonów, laptopów, telewizorów, kamer czy innych cudów techniki. Zaledwie krok w miniony wiek, a mogliśmy jedynie pomarzyć o kamerach wielkości tic taca czy przepływie informacji tak szybkim jak myśli. Może warto tutaj przytoczyć przysłowie „szybciej mówi, niż myśli”, ja natomiast uważam, że na dzisiejszy czas, jaki nas zastał, możemy zmienić powiedzenie i śmiało zastąpić je słowami „szybciej pisze, niż myśli”. Żyjemy w czasach, powiedzmy, pokoju, w dobie wymuszonej grzeczności, dobroci, charytatywności, przyzwoitości czy nawet czystości ciała i mieszkań. Stwarzamy pozory, gdyż jak nas widzą, tak nas piszą. Stygmatyzujemy tych, których stać na odwagę, by być sobą, wyjść poza ramy rzeczywistości, świata idealnego, lecz tylko dla wybranych. Zamykamy oczy na głód i na cierpienie, biedę, śmierć…Przechodzimy obojętnie obok żebraka, ale z uśmiechem na twarzy kupujemy dziesiątą parę jeansów. Hipokryci z nas, ludzi. To pewne. Oburzamy się w chwili, gdy do człowieka z ulicy uśmiechnie się szczęście – wygra na loterii, otrzyma mieszkanie socjalne lub ktoś o mniejszym od naszego odsetku dumy odda mu część swoich dóbr. Oburzamy się nie dlatego, że nic nie zrobiliśmy, ale dlatego, że nie polepsza się nasze życie tylko kogoś innego. Egoiści z nas, ludzi, ale do tego można przywyknąć. Kiedyś czytałam, że człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego, od drobnych uniedogodnień, aż do sytuacji, które niszczą jego samego. Ilu z nas jest taką osobą? Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi. Podobnie jak wiele innych trudnych, jakie zadaję sobie czy innym. Czasem myślę, że jedynie wyrzucając wszystko z głowy – wszystkie myśli, wspomnienia, pragnienia, marzenia – możemy nareszcie otworzyć oczy na świat, który nas otacza. Ludzie potrafią nas zaszufladkować nieodwracalnie, wpłynąć na nasze życie, zmienić nas i nasze poglądy. W jednej chwili jesteś podróżnikiem, badającym zapomniane miejsca na ziemi, w innej natomiast siedzisz w czterech ścianach, czekając, aż partner wróci z pracy. Zapominasz o tym, co cię uszczęśliwiało, rzucasz wszystko dla drugiej osoby. Potrafimy się poświęcić, ale czy na pewno zawsze musimy to robić? Odpowiedzi potrafimy udzielić dopiero po latach, właściwej odpowiedzi. Życie nie zawsze jest pasmem sukcesów. Pomimo że nasza sytuacja materialna jest dobra, nie wszystko możemy zawdzięczać pieniądzom. Choć to uniwersalny środek od wieków zapewniający szczęście, mi szczęścia nie dał. Poza majątkiem i sławą, o czym marzy dziś każdy przeciętny człowiek, jest jeszcze jedna przyjemność łechtająca nasze ego. Dreszczyk strachu, przygody, który napędza nas do dalszego życia, sprawia, że kolejny dzień nie jest monotonny jak praca w firmie czy zajmowanie się czterema kątami. Zastrzyk adrenaliny, który rozkazuje nam go namnażać. Tej przyjemności nie mogę odmówić sobie od lat.... 

 

 

ROZDZIAŁ I Salon rozpusty

 

Śmierć od wieków intrygowała nas, ludzi, pod względem fizycznym, duchowym czy kulturowym. Czym tak naprawdę jest pojęcie śmierci? Czy tylko stanem niedomagania ciała? A może krokiem do innego świata? Etapem? Karą? Nagrodą? Zadaję sobie te pytania. Śmierć, czy naprawdę jest czymś złym? Dla każdego człowieka nadchodzi dzień pożegnania. Przychodzimy na ten świat, rozwijamy się, żyjemy, starzejemy i umieramy. Tak przynajmniej jest u większości ludzi, lecz istnieją przypadki nie typowe: morderstwa, choroby, nieprzewidziane zdarzenia, które nie pozwalają nam żyć i się zestarzeć. Wtedy odchodzimy z tego świata przedwcześnie, a nasi bliscy znajdują pocieszenie w religii. Rodzajów wiary na świecie jest tyle, ilu jest ludzi, lecz symbol śmierci przewija się przez każdą, jest niczym uniwersalny kod. Ten szyfr, jak powiedziałam, zabiera nas ze świata, w którym żyliśmy, do nieznanego. I tak jest zawsze i wszędzie. Możemy chwytać się żalu, wylewać tę rozpacz na obrazy, wiersze, muzykę, ale nie zmienimy kodu. Filozofowie tworzyli dzieła na cześć śmierci, załóżmy taki Klaudian Klaudiusz, rzymski poeta, jest autorem słów mors omnia aequat,

czyli śmierć równa wszystkich i wszystko. Wielka szkoda, że ten poeta nie poznał Duncana, zapewne przeszedłby wtedy załamanie nerwowe. Śmierć w przypadku wampira jest niemożliwa, lecz pociąga go. Śmierć pod względem fizycznym, ustanie wszystkich oznak życia byłaby dla niego prezentem. Śmierć. Powtarzam. Śmierć jest tym, co sprowadziło mnie do tego miejsca, mnie oraz innych ludzi. Jesteśmy składnikiem eliksiru śmierci, trucizny, która oszuka diabła. Wstyd mi, że rozpracowałam plan Duncana tak późno, po tylu latach. Dlaczego najprostsze pomysły czasem potrafią ukryć się za mętlikiem myśli? Bywa, że umysł ludzki jest jak cegła, której nie da się rozbić, nic do niej nie dociera. Gonimy niczym szczury w potrzasku wprost do pułapki większej niż ta, w której w obecnym momencie się znajdujemy. W myślach przywołuję ostatnie godziny przed moim porwaniem. Chwile, kiedy w mojej głowie tkwiła cegła, której nie mogłam rozbić. Ślepo dążyłam do tego, co miało się stać. Duncan wszystko zaplanował, lecz dam sobie rękę uciąć, że nie sam. Ktoś mnie zdradził, a zdrajcę czeka jeden los. Uważnie zanurzam narzędzia chirurgiczne w lepkiej różowej masie, kolejnym doskonałym wynalazku Duncana. Dezynfekująca gąbka, lecz do niej temu czemuś daleko. Jednak co może znaczyć zwykłe słowo, zwykłej śmiertelnicy? Wkrótce skończę jak 2999 stojąca teraz obok mnie i wkładająca pobrudzone naczynia do zmywarki skonstruowanej przez Duncana, czyli kuleczek w misce, które mają pełnić funkcję tego urządzenia. Jednakże słysząc dźwięk rozbitego szkła, mój dobry nastrój znika, podobnie jak i 2999.– Zlew, woda i ścierka by wystarczyły – syczy Camille. – Znów muszę zaopatrzyć nas w nową zastawę.– Gąbka dezynfekująca sprawia, że narzędzia chirurgiczne korodują w oczach – westchnęłam. – Wszystko na nic.

 

ROZDZIAŁ I Pokój nadziei

 

Wolność jest stanem niedocenianym przez nas, czymś tak oczywistym jak prąd, woda czy supermarket. Ideą swobody jest nasz świadomy wybór, który nie jest skutkiem przymusu osób trzecich. Podejmujemy decyzje zgodnie z naszą wolą, sumieniem czy innymi czynnikami. Wolność jest przeciwnością zniewolenia. Życie na powierzchni jest wolnością, natomiast życie w podziemiach – więzieniem…Tak przynajmniej powinnam sobie to tłumaczyć. Jednak co zrobić, gdy serce i umysł jeden raz w życiu mówią jednym głosem i nie zgadzają się z tą tezą? Czy to skutek syndromu sztokholmskiego ,a może prawdziwej miłości? Co się ze mną dzieje? Porzucam racjonalny tok myślenia i zachowuję się jak główna bohaterka telenoweli. Mój umysł szaleje, porzuciłam zdrowy rozsądek dla niego. Otulam się ramionami, myśląc o Duncanie.

– Ekhem – chrząknął policjant, tym samym zwracając moją uwagę. – Wróćmy do rzeczy. Trzęsę się, leżąc teraz w łóżku szpitalnym. Nie mogę wyrzucić z pamięci wczorajszej nocy, Duncana i zdrady Elizabeth. Przez podróżniczkę w czasie, 2999 i Blase’a zmuszona byłam opuścić mój dom oraz Duncana. Serce chce pęknąć na pół, a łzy gromadzą się

pod powiekami. Najgorsza jest niemoc, bezsilność spowodowana brakiem powrotu.– Nazywasz się Roxanne Bedlington? – dociera do mnie niczym echem głos policjanta. Nie mogę wrócić. Tylko te słowa w tej chwili są dla mnie ważne. Póki Duncan nie zbierze sił, nie mogę do niego wrócić. Ponadto potrzebuję zaproszenia, aby wejść do tuneli. W tej chwili czuję się jak zdrajca, chociaż zapierałam się przed zrealizowaniem ich planu, to teraz jestem tutaj. W szpitalu, do którego zabrał mnie jakiś kierowca. Przywiózł mnie tutaj, aby teraz wielu lekarzy badało mnie niczym królika doświadczalnego, a obleśny policjant patrzył na mnie jak na skończoną wariatkę i oszustkę. Lustruję jego mundur, ubrudzony cukrem pudrem, wylewającą się z kołnierza skórę czy brudne paznokcie.– Mówiłam już kilka razy – odezwałam się. – Nazywam się Roxanne Bedlington. Podnoszę się do pozycji siedzącej, co nie jest łatwe przez liczne rurki doczepione do mojego ciała.– I zostałaś porwana przez Kolekcjonera ludzi? – kończy sceptycznie.– Co w tym dziwnego? – Wzruszył ramionami.– Roxanne Bedlington nie żyje.– Proponuję wykonać testy, w końcu jesteśmy w szpitalu –syknęłam.– Wróćmy do początku, nazywasz się…Głośno zawarczałam, słysząc lekceważący ton policjanta. Uważa mnie za większego durnia, niż sam jest. Przesłuchanie trwa już wiele godzin, a tutaj nic się nie zmienia. Uważa mnie za oszustkę, co godziw mój honor i potwierdza opinię na temat policji.


 

 

Tytuł:

Trylogia odrodzenia
Autor: Agnieszka Czerwińska 
Gatunek: Kryminał, fantastyka, horror
Stron: 278,285,285
Oprawa: Miękka
Wydanie: Pierwsze - autorskie
ISBN: Tak
Wydawnictwo: I-PISARZ.PL 
Język: Polski
Wymiary:  

 

 

Specyfikacja:

Zapytaj o produkt

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Trylogia odrodzenia

Cena: 120 PLN ZA KOMPLET

OPIS PRZEDMIOTU:

 

Trylogia odrodzenia składa się z trzech części: Przedsionku piekła, Salonu rozpusty i Pokoju nadziei. Historia opowiada o losach odważnej księżniczki Roxanne Bedlington, która kocha przygody i urbex. Pewnego dnia zostaje zwabiona tajemniczym mailem do fabryki, która okazuje się początkiem jej przygody w Przedsionku piekła. W podziemiach fabryki a może nawet w piwnicy świata nasza bohaterka spotka istoty legendarne, które istnieć miały tylko w bajkach. Zetrze się również z okrucieństwem, które jest nim tylko na pierwszy rzut oka. Czy jej antagonista odkryje przed nią prawdziwy powód porwania a może dopiero po ucieczce z przedsionku piekła sama odkryje prawdziwe oblicze Duncana? Trylogia odrodzenia to mrok, w którym czytelnik znajdzie swój dom. Zło zamieni się w dobro a dobro odwróci swe lico.

BLOG

Agnieszka

Czerwińska

Agnieszka

Czerwińska